[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><em>Av&iacute;s legal<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>En compliment de la Llei 34\/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i de Comer&ccedil; Electr&ograve;nic (LSSI-CE), l'empresa&nbsp; li informa que &eacute;s titular del lloc web. D'acord amb l'exig&egrave;ncia de l'article 10 de la citada Llei, informa de les seg&uuml;ents dades: <\/em><\/p>\n<p><em>El titular d'aquest lloc web &eacute;s: <\/em><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"151\">\n<p>Nom de l'empresa<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"415\">\n<p>Antonio Manuel Barrios Martin<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\">\n<p>NIF<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"415\">\n<p>38440248A<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\">\n<p>Adre&ccedil;a postal<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"415\">\n<p>Plaza Milagros Consarnau I Sabate, 8, 08902, L&acute;Hospitalet, Barcelona<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><em><u>USUARIS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>L'acc&eacute;s i\/o &uacute;s d'aquest portal li atribueix la condici&oacute; d'USUARI, que accepta, des d'aquest acc&eacute;s i\/o &uacute;s, les Condicions Generals d'&Uacute;s aqu&iacute; reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractaci&oacute; que si escau resultin d'obligat compliment.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>&Uacute;S DEL PORTAL<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>La p&agrave;gina web proporciona l'acc&eacute;s a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, &ldquo;els continguts&rdquo;) en Internet pertanyents a Antonio Manuel Barrios Martino als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir acc&eacute;s. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'&uacute;s del portal. Aquesta responsabilitat s'est&eacute;n al registre que an&eacute;s necessari per accedir a determinats serveis o continguts.<\/em><\/p>\n<p><em>En aquest registre l'USUARI ser&agrave; responsable d'aportar informaci&oacute; vera&ccedil; i l&iacute;cita. Com a conseq&uuml;&egrave;ncia d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual ser&agrave; responsable, comprometent-se a fer un &uacute;s diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un &uacute;s adequat dels continguts i serveis que Antonio Manuel Barrios Martin ofereix a trav&eacute;s del seu portal i amb car&agrave;cter enunciatiu per&ograve; no limitatiu, a no emprar-los para: <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>inc&oacute;rrer en activitats il&middot;l&iacute;cites, il&middot;legals o contr&agrave;ries a la bona fe i a l'ordre p&uacute;blic<\/em><\/li>\n<li><em>difondre continguts o propaganda de car&agrave;cter racista, xen&ograve;fob, pornogr&agrave;fic-il&middot;legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans<\/em><\/li>\n<li><em>provocar danys en els sistemes f&iacute;sics i l&ograve;gics de&nbsp; Antonio Manuel Barrios Martin dels seus prove&iuml;dors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus inform&agrave;tics o qualssevol altres sistemes f&iacute;sics o l&ograve;gics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;<\/em><\/li>\n<li><em>intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electr&ograve;nic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xen&ograve;fobs, racistes, pornogr&agrave;fics, que atemptin contra la joventut o la inf&agrave;ncia, l'ordre o la seguretat p&uacute;blica o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicaci&oacute;. En qualsevol cas, Antonio Manuel Barrios Martin o ser&agrave; responsable de les opinions abocades pels usuaris a trav&eacute;s dels f&ograve;rums, xats, o altres eines de participaci&oacute;.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em><u>PROPIETAT INTEL&middot;LECTUAL I INDUSTRIAL<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin ser&agrave; titular de tots els drets de propietat intel&middot;lectual i industrial de la seva p&agrave;gina web, aix&iacute; com dels elements continguts en la mateixa (a t&iacute;tol enunciatiu, imatges, so, &agrave;udio, v&iacute;deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecci&oacute; de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, acc&eacute;s i &uacute;s, etc.).<\/em><\/p>\n<p><em>Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, par&agrave;graf segon, de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual, queden expressament prohibides la reproducci&oacute;, la distribuci&oacute; i la comunicaci&oacute; p&uacute;blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposici&oacute;, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta p&agrave;gina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitj&agrave; t&egrave;cnic, sense l'autoritzaci&oacute; de Antonio Manuel Barrios Martin L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel&middot;lectual i Industrial titularitat de Antonio Manuel Barrios Martin Podr&agrave; visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport f&iacute;sic sempre que sigui, &uacute;nica i exclusivament, per al seu &uacute;s personal i privat. L'USUARI haur&agrave; d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecci&oacute; o sistema de seguretat que estigu&eacute;s instal&middot;lat en el les p&agrave;gines de Antonio Manuel Barrios Martin<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>EXCLUSI&Oacute; DE GARANTIES I RESPONSABILITAT<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a t&iacute;tol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissi&oacute; de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnol&ograve;giques necess&agrave;ries per evitar-ho.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>MODIFICACIONS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret d'efectuar sense previ av&iacute;s les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a trav&eacute;s de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>ENLLA&Ccedil;OS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>En el cas que a la p&agrave;gina web es disposessin enlla&ccedil;os o hiperv&iacute;nculos feia altres llocs d'Internet, Antonio Manuel Barrios Martin no exercir&agrave; cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Antonio Manuel Barrios Martin assumir&agrave; responsabilitat alguna pels continguts d'algun enlla&ccedil; pertanyent a un lloc web ali&egrave;, ni garantir&agrave; la disponibilitat t&egrave;cnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informaci&oacute; continguda en cap d'aquests hiperv&iacute;nculos o altres llocs d'Internet.<\/em><\/p>\n<p><em>Igualment, la inclusi&oacute; d'aquestes connexions externes no implicar&agrave; cap tipus d'associaci&oacute;, fusi&oacute; o participaci&oacute; amb les entitats connectades.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>DRET D'EXCLUSI&Oacute;<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret a denegar o retirar l'acc&eacute;s a portal i\/o els serveis oferts sense necessitat de preav&iacute;s, a inst&agrave;ncia pr&ograve;pia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d'&Uacute;s.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>GENERALITATS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin perseguir&agrave; l'incompliment de les presents condicions, aix&iacute; com qualsevol utilitzaci&oacute; indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>MODIFICACI&Oacute; DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Antonio Manuel Barrios Martin podr&agrave; modificar a qualsevol moment les condicions aqu&iacute; determinades, sent degudament publicades com aqu&iacute; apareixen.<\/em><\/p>\n<p><em>La vig&egrave;ncia de les citades condicions anir&agrave; en funci&oacute; de la seva exposici&oacute; i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>LEGISLACI&Oacute; APLICABLE I JURISDICCI&Oacute;<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>La relaci&oacute; entre Antonio Manuel Barrios Martin i&nbsp; l'USUARI es regir&agrave; per la normativa espanyola vigent i qualsevol controv&egrave;rsia se sotmetr&agrave; als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.<\/em><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'empresa  li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és:

Nom de l'empresa

Antonio Manuel Barrios Martin

NIF

38440248A

Adreça postal

Plaza Milagros Consarnau I Sabate, 8, 08902, L´Hospitalet, Barcelona

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Antonio Manuel Barrios Martino als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Antonio Manuel Barrios Martin ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

  1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de  Antonio Manuel Barrios Martin dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Antonio Manuel Barrios Martin o serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Antonio Manuel Barrios Martin serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Antonio Manuel Barrios Martin L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Antonio Manuel Barrios Martin Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Antonio Manuel Barrios Martin

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Antonio Manuel Barrios Martin no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d'Internet, Antonio Manuel Barrios Martin no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Antonio Manuel Barrios Martin assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervínculos o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

Antonio Manuel Barrios Martin es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d'Ús.

GENERALITATS

Antonio Manuel Barrios Martin perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Antonio Manuel Barrios Martin podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Antonio Manuel Barrios Martin i  l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.


Cargando datos. Un momento, por favor...