[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong><em><u>POL&Iacute;TICA DE PRIVADESA DEL LLOC WEB<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Som una empresa en la qual la transpar&egrave;ncia en la informaci&oacute; &eacute;s fonamental per establir una relaci&oacute; de confian&ccedil;a amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres prove&iuml;dors i clients, sent la protecci&oacute; de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital import&agrave;ncia, per la qual cosa volem mitjan&ccedil;ant la present pol&iacute;tica de privacitat informar-li sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>En aquesta pol&iacute;tica de privadesa s'estableixen les bases sobre les quals l'empresa, tracta les dades de car&agrave;cter personal que volunt&agrave;riament ens faciliten els nostres usuaris a trav&eacute;s de la p&agrave;gina web.<\/em><\/p>\n<p><em>Aquesta pol&iacute;tica sempre ser&agrave; aplicable quan es facilitin dades a l'empresa, la qual ser&agrave; responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a trav&eacute;s de qualsevol dels formularis de contacte o subscripci&oacute; on es recullin dades de car&agrave;cter personal (nom, email, etc.).<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>A QU&Egrave; ENS COMPROMETEM<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.<\/em><\/li>\n<li><em>A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol&middot;licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necess&agrave;ries per evitar l'acc&eacute;s no autoritzat i l'&uacute;s indegut dels mateixos.<\/em><\/li>\n<li><em>A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut pr&egrave;viament el consentiment.<\/em><\/li>\n<li><em>A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.<\/em><\/li>\n<li><em>A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QUI &Eacute;S EL RESPONSABLE DE&nbsp; S US DADES PERSONALS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"179\">\n<p>Nom de l'empresa<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"387\">\n<p>Antonio Manuel Barrios Martin<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\">\n<p>NIF<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"387\">\n<p>38440248A<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\">\n<p>Adre&ccedil;a postal<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"387\">\n<p>Plaza Milagros Consarnau I Sabate, 8, 08902, L&acute;Hospitalet, Barcelona<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QU&Egrave; &Eacute;S UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Una dada personal &eacute;s tota informaci&oacute; sobre una persona f&iacute;sica identificada o identificable. Es considera persona f&iacute;sica identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjan&ccedil;ant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificaci&oacute;, dades de localitzaci&oacute;, un identificador en l&iacute;nia o un o diversos elements propis de la identitat f&iacute;sica, fisiol&ograve;gica, gen&egrave;tica, ps&iacute;quica, econ&ograve;mica, cultural o social d'aquesta persona. <\/em><\/p>\n<p><em>Aix&iacute; mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operaci&oacute; o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organitzaci&oacute;, estructuraci&oacute;, conservaci&oacute;, adaptaci&oacute; o modificaci&oacute;, extracci&oacute;, consulta, utilitzaci&oacute;, comunicaci&oacute; per transmissi&oacute;, difusi&oacute; o qualsevol altra forma d'habilitaci&oacute; d'acc&eacute;s, acaro o interconnexi&oacute;, limitaci&oacute;, supressi&oacute; o destrucci&oacute;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A&nbsp; QUINES FINALITATS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>Sol&middot;licitud d'informaci&oacute; per part de l'usuari<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Gestionar la sol&middot;licitud d'informaci&oacute; remesa per part de l'usuari a trav&eacute;s del formulari de contacte i\/o l'adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic, correu postal i\/o n&uacute;mero de tel&egrave;fon facilitat a trav&eacute;s del lloc web. <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Suscripci&oacute; a newsletter<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Gestionar la subscripci&oacute; a l'enviament de newsletter <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Treballar amb nosaltres mitjan&ccedil;ant l'enviament del curr&iacute;culum<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Gesti&oacute; dels CV rebuts a trav&eacute;s del formulari disponible en el lloc web. Aix&iacute; com dels v&iacute;deos de presentaci&oacute; adjuntats a la sol&middot;licitud. <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Alta i acc&eacute;s al perfil d'usuari<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Gesti&oacute; de l'alta i de l'acc&eacute;s al portal d'usuari mitjan&ccedil;ant el corresponent compte d'usuari i contrasenya. <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Gesti&oacute; dels comentaris en el blog.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Gestionar l'enviament i recepci&oacute; dels comentaris que l'usuari hagi publicat en el blog.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>QUINES DADES PERSONALS CAPTEM<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>A trav&eacute;s de la nostra p&agrave;gina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Sol&middot;licitud d'informaci&oacute; per part de l'usuari<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Captarem el seu nom, adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, aix&iacute; com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Suscripci&oacute; a newsletter<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Captaremos su direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Treballa amb nosaltres mitjan&ccedil;ant l'enviament de curr&iacute;culum <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Captarem el seu nom i cognoms, adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, experi&egrave;ncia laboral i acad&egrave;mica, aix&iacute; com qualsevol altra informaci&oacute; addicional que hagi incl&ograve;s en el seu CV. Igualment, captarem la seva imatge mitjan&ccedil;ant el v&iacute;deo de presentaci&oacute; que ens hagi facilitat. <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Alta i acc&eacute;s al perfil d'usuari<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic&nbsp; i contrasenya, aix&iacute; com qualsevol altra dada que s'hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Gesti&oacute; dels comentaris en el blog.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Qualsevol dada que s'hagi facilitat en publicar el corresponent comentari. <\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Depenent de la finalitat per la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necess&agrave;ries. <\/em><\/p>\n<p><em>&Eacute;s important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perqu&egrave; al moment que les facilita, est&agrave; acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l'interessat la base legal i legitimaci&oacute; per al tractament de les seves dades personals.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QUINA &Eacute;S LA LEGITIMACI&Oacute; PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>D'acord amb la normativa vigent en mat&egrave;ria de protecci&oacute; de dades, necessitem una base de legitimaci&oacute; per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimaci&oacute; &eacute;s el seu consentiment. <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QUINS DRETS T&Eacute; SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Com a usuari, pot exercitar els seg&uuml;ents drets: <\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Dret d'acc&eacute;s<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret a obtenir per part de l'empresa confirmaci&oacute; de si s'estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.<\/em><\/li>\n<li><em><u>Dret de rectificaci&oacute;<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret a obtenir per part de Antonio Manuel Barrios Martin, la rectificaci&oacute; de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol&middot;licitud de rectificaci&oacute; haur&agrave; d'indicar les dades que desitja que es modifiquin.<\/em><\/li>\n<li><em><u>Dret d'oposici&oacute;<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situaci&oacute; particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'inter&egrave;s leg&iacute;tim de l'empresa. En aquest cas, l'empresa deixar&agrave; de tractar les dades personals, tret que acreditem motius leg&iacute;tims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulaci&oacute;, l'exercici o la defensa de reclamacions.<\/em><\/li>\n<li><em><u>Dret de supressi&oacute;<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret a obtenir per part de Antonio Manuel Barrios Martin la supressi&oacute; de les dades personals que li concerneixin.<\/em><\/li>\n<li><em><u>Dret a la portabilitat de les dades<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret al fet que l'empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament &eacute;s possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execuci&oacute; d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.<\/em><\/li>\n<li><em><u>Dret a la limitaci&oacute; del tractament<\/u><\/em><em>: T&eacute; dret a sol&middot;licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l'exactitud de les dades, mentre Antonio Manuel Barrios Martin verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d'oposici&oacute; al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius leg&iacute;tims de Antonio Manuel Barrios Martin prevalen sobre els seus com interessat.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>En qualsevol moment, podr&agrave; exercitar aquests Drets, mitjan&ccedil;ant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l'adre&ccedil;a assenyalada anteriorment, o a trav&eacute;s de l'adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic: info@lhabitat.es<\/em><\/p>\n<p><em>A m&eacute;s, podr&agrave; presentar una reclamaci&oacute; davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Ag&egrave;ncia Espanyola de Protecci&oacute; de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislaci&oacute; aplicable.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestaci&oacute; del servei sol&middot;licitat i mentre el titular no sol&middot;liciti la seva eliminaci&oacute;, adoptant les mesures adequades de car&agrave;cter t&egrave;cnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il&middot;l&iacute;cit i contra la seva p&egrave;rdua, destrucci&oacute; o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en qu&egrave; existeixi una obligaci&oacute; legal o comunicaci&oacute; necess&agrave;ria per poder prestar-li el servei sol&middot;licitat adequadament. No hi ha previsi&oacute; de transfer&egrave;ncies de dades internacionals.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA DEL LLOC WEB

Som una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present política de privacitat informar-li sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

 

En aquesta política de privadesa s'estableixen les bases sobre les quals l'empresa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l'empresa, la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

 

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 

 • A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE  S US DADES PERSONALS

 

Nom de l'empresa

Antonio Manuel Barrios Martin

NIF

38440248A

Adreça postal

Plaza Milagros Consarnau I Sabate, 8, 08902, L´Hospitalet, Barcelona

 

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

 

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A  QUINES FINALITATS

 

 • Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

Gestionar la sol·licitud d'informació remesa per part de l'usuari a través del formulari de contacte i/o l'adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

 

 • Suscripció a newsletter

Gestionar la subscripció a l'enviament de newsletter

 

 • Treballar amb nosaltres mitjançant l'enviament del currículum

Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web. Així com dels vídeos de presentació adjuntats a la sol·licitud.

 

 • Alta i accés al perfil d'usuari

Gestió de l'alta i de l'accés al portal d'usuari mitjançant el corresponent compte d'usuari i contrasenya.

 

 • Gestió dels comentaris en el blog.

Gestionar l'enviament i recepció dels comentaris que l'usuari hagi publicat en el blog.

 

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

Captarem el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

 

 • Suscripció a newsletter

Captaremos su dirección de correo electrónico.

 

 • Treballa amb nosaltres mitjançant l'enviament de currículum

Captarem el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, experiència laboral i acadèmica, així com qualsevol altra informació addicional que hagi inclòs en el seu CV. Igualment, captarem la seva imatge mitjançant el vídeo de presentació que ens hagi facilitat.

 

 • Alta i accés al perfil d'usuari

Adreça de correu electrònic  i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s'hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.

 

 • Gestió dels comentaris en el blog.

Qualsevol dada que s'hagi facilitat en publicar el corresponent comentari.

 

Depenent de la finalitat per la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perquè al moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l'interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.

 

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Com a usuari, pot exercitar els següents drets:

 • Dret d'accés: Té dret a obtenir per part de l'empresa confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.
 • Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de Antonio Manuel Barrios Martin, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol·licitud de rectificació haurà d'indicar les dades que desitja que es modifiquin.
 • Dret d'oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès legítim de l'empresa. En aquest cas, l'empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de Antonio Manuel Barrios Martin la supressió de les dades personals que li concerneixin.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l'empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l'exactitud de les dades, mentre Antonio Manuel Barrios Martin verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de Antonio Manuel Barrios Martin prevalen sobre els seus com interessat.

 

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l'adreça assenyalada anteriorment, o a través de l'adreça de correu electrònic: info@lhabitat.es

A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

 

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

 

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 


Cargando datos. Un momento, por favor...